Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.psminimal.com

 1. Общи условия:

 • “www.psminimal.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на ПЛАМЕКС 98 ЕООД, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ.

 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от ПЛАМЕКС 98 ЕООД.

 • ПЛАМЕКС 98 ЕООД чрез “www.psminimal.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.

 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, “www.psminimal.com” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Търговеца на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента.

 • Търговецът се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.

 • Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка.

 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

 1. Права и задължения на страните:

 2. Търговецът се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;

 • да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока.

 1. Клиентът се задължава:

 • да посочи имената си, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

 • да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

 • да заплати разходите по доставката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки

 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адреса, от който са му изпратени същите за негова сметка. Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

 1. Отговорност:

 • ПЛАМЕКС 98 ЕООД, чрез “www.psminimal.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ПЛАМЕКС 98 ЕООД, чрез “www.psminimal.com”не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ПЛАМЕКС 98 ЕООД, чрез “www.psminimal.com”.

 1. Арбитраж:
  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ПЛАМЕКС 98 ЕООД съобразно българското законодателство.

 2. Допълнителни условия:
  1. Търговецът не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

 1. Използване на “бисквитки” и интернет маркетинг:
  Уеб сайтът www.psminimal.com ползва “бисквитки” с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. “Бисквитките” се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщения в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.psminimal.com. Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

 2. Имейлинг политика:
  С извършването на регистрация в www.psminimal.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

 3. Онлайн решаване на спорове: Моля посетете сайта на Европейската комисия https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Важно:
В случай на загубена гаранционна карта, фактура и касов бон, няма да имате правото на замяна на стоката, която сте закупили от ONLINE магазин www.psminimal.com.